Els obectius són d'una banda mostrar una competència bàsica i general de la normativa ortogràfica,gramatical i lèxica del valencia, i de l'latra mostrar una competència bàsica en la lectura, la comprensió i la producció escrita en valencià.

Descripció del curs