Prova lliure per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària – Juny 2017

  • Imprimir

Prova lliure per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària – Juny 2017

Instruccions per a la matriculació en la prova


-        Podran inscriure's aquelles persones que complisquen, com a mínim, 18 anys durant el 2017.

-        L'any 2017 hi ha prevista una única convocatòria a realitzar en el mes de juny (l’examen serà el dijous, 15 de juny).

-        La inscripció en aquesta prova s'ha de formalitzar del 4 d'abril al 5 de maig de 2017.

-        La inscripció té dues fases (les dues fases són obligatòries – si no es fa la segona fase, no constarà la matrícula).


o  Primera fase de la matriculació: Inscripció per internet (del 4 d’abril al 5 de maig).

-Cal entrar en el web: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1638

-Cal complimentar les dades sol·licitades en aqueix web.

-Cal imprimir el justificant del tràmit realitzat per a entregar posteriorment en el PROP.


o  Segona fase de la matriculació: Entregar documentació (del 4 d’abril al 5 de maig).

-Portar el justificant imprès i la documentació complementària al PROP –València- sempre dins del termini de matrícula.


Registre de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València

Carrer Gregorio Gea, 14 - 46009 València

També es pot portar a la Conselleria d’Educació (Av. Campanar, 32), al Registre de l’Ajuntament de Torrent i a qualsevol institució oficial inclosa dins del servei de FINESTRA ÚNICA. També podrà enviar-se per correu certificat amb data inclosa dins del període de matrícula.


-La documentació complementària que cal aportar junt amb el justificant d’inscripció per internet serà:

·       Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

·       Acreditació de mòduls aprovats anteriorment (si procedeix). Original o fotocòpia compulsada.

·       Exempció del mòdul de valencià (si procedeix).

·       Documentació oficial acreditativa de discapacitat (si es sol·licita adaptació especial per a la prova).

L'enllaç amb el web de la conselleria amb tota la informació és:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1638&version=amp